CONDICIONS GENERALS

L'ABONAT és l'usuari dels serveis d'accés a Internet proporcionat per Xarxa Telemàtica Internet, que és una marca de Comdata, s.l., NIF B58061367 Av. Constitució, 117 de Castelldefels. L'ús del servei d'accés a Internet comporta l'acceptació plena d'aquestes Condicions Generals.

 

CONDICIONS

1. Xarxa Telemàtica Internet proporcionarà a l'ABONAT l'accés a INTERNET mitjançant un compte personal i intransferible.

2. Si l'ABONAT ha escollit la RTC com a medi d'accés, no podrà accedir a Internet si no és utilitzant aquest medi. Si desitgés accedir utilitzant RDSI o un altre medi de comunicació, haurà de comunicar-ho a Xarxa Telemàtica Internet per a la modificació de les condicions particulars.

3. El compte tan sòls es pot fer servir per a fins lícits. Queda expressament prohibida la transmissió d'informació que atempti contra els drets de tercers o la legislació vigent de tots i cadascun dels països que travessi. Queda expressament prohibit utilitzar el compte d'accés a Internet per a fins no lícits.

4. Si hi haguessin talls en el servei, responsabilitat de Xarxa Telemàtica Internet, aquesta compensarà als ABONATS el cost equivalent al temps sense servei. En cap altre cas hi pot haver cap altre tipus de compensacions econòmiques per aquests problemes.
L'ABONAT haurà de comunicar l'avaria per telèfon o fax, i després reclamar la compensació. El període a compensar es comptarà des d'el moment de la recepció de l'avís.
La compensació podrà ser en temps addicional sense cost o en efectiu, a elecció de Xarxa Telemàtica Internet.

5. Xarxa Telemàtica Internet no serà responsable de carències del servei degudes a canvis de configuració de la instal·lació Internet de l'ABONAT per part d'ell o d'altres persones.

6. Degut a que Xarxa Telemàtica Internet depèn de terceres empreses per a la prestació del seus serveis, Xarxa Telemàtica Internet no es fa responsable de carències del servei degudes a errors o problemes d'aquestes terceres empreses.

7. Xarxa Telemàtica Internet mantindrà la confidencialitat de la informació facilitada per l'ABONAT per al cobrament del servei, com es descriu en la llei de protecció de dades. Xarxa Telemàtica Internet assegura que protegirà la confidencialitat del correu electrònic intercanviat per l'ABONAT, però no es fa responsable d'intercepcions fora dels dominis del centre proveïdor propi.

8. La suspensió del compte per part de l'ABONAT haurà d'indicar-se amb 15 dies d'antelació a l'inici del nou període d'abonament mitjançant fax, o bé e-mail. Un cop passada aquesta data Xarxa Telemàtica Internet podrà reclamar el pagament del període complet.

9. Xarxa Telemàtica Internet podrà resoldre el contracte en qualsevol moment per incompliment del mateix per part de l'ABONAT.

10. L'ABONAT podrà reclamar assistència tècnica a domicili a l'agent distribuïdor autoritzat Xarxa Telemàtica Internet del que hagi obtingut el compte. El cost d'aquesta assistència serà fixat per l'agent distribuïdor.

11. L'ABONAT podrà obtenir suport tècnic gratuït a través d'e-mail i en el cas que no fos possible, a través del número telefònic d'atenció a l'usuari Xarxa Telemàtica Internet.

12. El preu del servei podrà ser modificat per part de Xarxa Telemàtica Internet avisant amb un mes d'antelació a través dels mitjans que consideri necessaris, inclòs Internet. En el cas que hi hagi una modificació de tarifes per part de Xarxa Telemàtica Internet, un cop notificat aquest canvi, si l'ABONAT no refusa la variació sol·licitant la baixa del servei, s'entendrà que accepta les noves tarifes.

13. Tots els drets derivats d'aquest contracte són personals i intransferibles, i no poden ser cedits, venuts, o arrendats a tercers.

14. L'accés a Internet es realitzarà des d'una única ubicació. Per poder utiltizar el compte des de ubicacions diferents caldrà sol·licitar l'autorització a Xarxa Telemàtica Internet.

15. En el cas que el titular del compte disposi a la mateixa ubicació de dos o més ordinadors, només podrà accedir a Internet utilitzant-ne un.

16. Queda expressament prohibit utilitzar els comptes d'accés a Internet per donar servei a una xarxa, tret que aquest servei es contracti expressament.

17. L'accés a les bústies de correu es realitzarà des de la mateixa ubicació des d'on s'utilitza el compte principal d'accés a Internet.

18. Les condicions d'aquest contracte podran ser modificades per part de Xarxa Telemàtica Internet, notificant-ho pels mitjans que consideri necessaris, amb un mes d'antelació. Si durant aquest període de temps no es refusa expressament la variació de les condicions per part de l'ABONAT s'entendrà que s'accepten las modificacions de les condicions del contracte.

19. L'ABONAT haurà de fer cas de les indicacions dels administradors de sistemes de Xarxa Telemàtica Internet per a un correcte funcionament del servei.

20. L'ABONAT haurà de vetllar pel secret de les paraules d'accés al servei, comunicant a Xarxa Telemàtica Internet el canvi d'aquestes si té la més petita sospita que terceres persones les coneixen.

21. Xarxa Telemàtica Internet no es fa responsable de l'adequació dels serveis que ofereix a les necessitats de l'ABONAT. La seva inadequació no podrà ser causa de resolució del contracte ni d'impagament de les quotes.

22. Xarxa Telemàtica Internet declina tota responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, i correcció de les dades, programes, o informació que circulin per les seves xarxes. El contingut d'aquesta informació és de l'exclusiva responsabilitat dels subjectes o empreses que les difonen.

23. El sobrepassament dels límits de tràfic o temps que tingui establert el compte permetrà a Xarxa Telemàtica Internet factura i cobrar els tràfics o temps efectivament consumits de més per l´ABONAT. A tal efecte, Xarxa Telemàtica Internet notificarà per e-mail al ABONAT que s´ha produït l´esmentada circunstancia i l´informara de les dades de sobrepasament. L´ABONAT diposara de 15 dies per proveir el saldo del compte de càrrec de les seves factures, lliurant Xarxa Telemàtica Internet, un cop passats aquests 15 dies, la corresponent factura-rebut.

24. Les parts firmants d'aquest contracte, amb renúncia expressa del seu fur propi, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia que amb motiu d'aquest contracte pogués sorgir.

25. L'accés a la xarxa per primera vegada suposa l'acceptació completa d'aquest contracte.

---


[Navegació] [Tarifes] [Serveis Especials] [Condicions] [Formulari d´Alta] [Configuració] [Inicial]